Inloggen/aanmelden
   Uitgebreid zoeken


 

Algemene voorwaarden Netwijs.nl

Door Netwijs.nl op enigerlei wijze te gebruiken erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze Voorwaarden.

De rechten en verplichtingen welke uit de toegang tot en het gebruik van het gesloten platform van Netwijs.nl voortvloeien gelden tussen Onderwijsinstellingen en de daarbij aangesloten Gebruikers enerzijds, en Station to Station B.V. anderzijds.

 

Artikel 1. Definities

Met het oog op een eenduidige uitleg en toepassing van deze voorwaarden is een aantal in deze voorwaarden gehanteerde begrippen gedefinieerd. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangeduid.

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Station to Station B.V.

Netwijs.nl: Het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteit e.d. dat onder de naam Netwijs.nl wordt aangeboden op het internet. Netwijs.nl kent twee varianten, het vrij beschikbare platform voor leerlingen en leerkrachten binnen het primair onderwijs (PO) en een gesloten platform voor leerlingen en leerkrachten binnen het primair onderwijs, thuisgebruikers en leerlingen en leerkrachten binnen het voortgezet onderwijs (VO).

Gebruiker(s): (voor het gesloten platform)leerlingen, professioneel aan de Onderwijsinstelling verbonden personen -waaronder docenten binnen PO, VO en MBO, en lerarenopleidingen - die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot Netwijs.nl en het aldaar toegankelijke materiaal te raadplegen.

Onderwijsinstellingen: Van overheidswege bekostigde en (met toekenning van een zogenaamde BRINnummer) in de Basisregistratie Instellingen opgenomen instellingen voor onderwijs en onderzoek en scholen in de sectoren primair onderwijs (PO)en voortgezet onderwijs (VO), instellingen en kenniscentra in de sector beroepsonderwijs/volwasseneneducatie (MBO).

Account: individuele registratie bij Netwijs.nl die voorziet in toekenning per onderwijsinstelling (op basis van BRIN nummer) en de afzonderlijke Gebruiker van voor desbetreffende Gebruiker unieke toegangsprivileges en waarbij de gebruikersvoorwaarden gelden zoals gepubliceerd op de website van www.netwijs.nl

Organisatie Netwijs.nl: Station tot Station B.V. te Woerden


Artikel 2. Onderwerp

Onder de naam Netwijs.nl wordt op internet een platform ingericht en onderhouden, waarop daartoe geautoriseerde gebruikers materiaal kunnen raadplegen ten behoeve van non-commercieel gebruik in het onderwijs.


Artikel 3. Toepasselijkheid en naleving voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor Onderwijsinstellingen die de tot hun instelling behorende Gebruikers toegang willen verlenen tot het gesloten platform van Netwijs.nl en het raadplegen van het via deze site toegankelijke materiaal.

Het verlenen van autorisatie voor toegang tot het gesloten platform Netwijs.nl wordt door Station to Station B.V. verzorgd voor het primair onderwijs, (PO) voor het voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs/volwasseneneducatie (MBO). Autorisatie vindt niet eerder plaats dan nadat desbetreffende Onderwijsinstelling op de daartoe bestemde plaats op de door bedoelde dienst verzorgde website (door middel van aanvinken) bevestigd heeft onderhavige voorwaarden te erkennen en te respecteren. Duur en beëindiging van de toegang is onderhevig aan de voorwaarden als door bedoelde dienst gesteld.

De Onderwijsinstellingen zijn er bovendien verantwoordelijk voor dat de tot hun instelling behorende Gebruikers instemmen met deze voorwaarden. Zij dienen Gebruikers er op te wijzen dat Gebruikers door middel van gebruik van Netwijs.nl geacht worden te hebben verklaard in te stemmen met de voorwaarden en deze te respecteren. Ingeval een Onderwijsinstelling dan wel een aan de Onderwijsinstelling verbonden Gebruiker in strijd met deze voorwaarden handelt, zal Station to Station B.V. naar eigen inzicht besluiten of desbetreffende Gebruiker, dan wel desbetreffende Onderwijsinstelling inclusief alle tot desbetreffende Onderwijsinstelling behorende Gebruikers, van toegang tot Netwijs.nl uitgesloten wordt. In zodanig geval zal geen restitutie plaatsvinden van eventueel betaalde gelden.

Indien er sprake is van ernstige schending van de voorwaarden en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is desbetreffende Onderwijsinstelling dan wel Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en zal de vergoeding daarvan indien nodig langs gerechtelijke weg worden afgedwongen c.q. ingevorderd.

 

Artikel 4 Toegang

Toegang voor Gebruikers geschiedt door middel van autorisatie via een Account. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle met of via het Account verrichtte (rechts)handelingen, waaronder gebruik en/of misbruik daarvan.

 

Artikel 5 Kosten

Voor het gebruik van het gesloten platform Netwijs.nl is vanaf 28 maart 2012 een vergoeding verschuldigd.

De hoogte van de vergoeding voor Netwijs.nl is kenbaar uit de elders op deze site gepubliceerde tarieven. De vergoeding voor Netwijs.nl wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd.
Het tarief is door de Onderwijsinstellingen verschuldigd voor het daadwerkelijk aantal Gebruikers met een Account, inclusief professioneel aan de Onderwijsinstelling verbonden personen.

Duur en einde van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Netwijs.nl en de Onderwijsinstelling wordt aangegaan voor een minimumtermijn van een jaar. Behoudens opzegging wordt de overeenkomst vervolgens stilzwijgend verlengd, telkens met de duur van een jaar.
Ieder der partijen kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste 2 maanden.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden per post, fax of e-mail, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Netwijs.nl de opzegging heeft ontvangen. In geval van opzegging door de onderwijsinstelling is deze het volle abonnementsgeld over de lopende duur verschuldigd conform het overeengekomen tarief.

Alle bedragen die de onderwijsinstelling aan Netwijs.nl verschuldigd is, zijn exclusief de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de Abonnee de facturen integraal te voldoen binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn en overeenkomstig de wijze zoals vermeld op deze factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden na factuurdatum.
Indien een door de Abonnee aan Netwijs.nl verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt, zal de toegang tot Netwijs.nl worden geblokkeerd

 

Artikel 6 Gebruik

Het is de Gebruikers niet toegestaan Netwijs.nl te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of onderhavige voorwaarden zijn. Het is de Gebruikers niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van Netwijs.nl. Het is voor de Gebruikers verboden processen of programma's op te starten waarvan de Gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Netwijs.nl, of overige Gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Netwijs.nl is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks naar Netwijs.nl (vanuit sites van derden) dienen gebruikers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen Netwijs.nl deze content aanbiedt. Hierbij dient tevens onder iedere omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Het is niet toegestaan om onderdelen van Netwijs.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de website van Netijws.nl op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Voorts zijn, ondermeer (doch niet uitputtend), niet toegestaan in Netwijs.nl, de volgende handelingen:

- Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden (bijvoorbeeld –doch niet uitsluitend: downloaden en uploaden van muziek, films, foto’s, bestanden , software en alle andere door Intellectueel eigendom beschermde objecten).
- Lastigvallen van andere Gebruikers.
- Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.
- Seksuele intimidatie van andere Gebruikers.
- Openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.
- Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deep-linken.
- Verminken, wijzigen en/of beschadigen van bestanden, informatie en/of overig materiaal van Netwijs.nl.
- Spammen.

Het resultaat van niet-toegestane handelingen als hiervoor genoemd zal naar het vrije oordeel van Station to Station B.V. onmiddellijk van Netwijs.nl worden verwijderd c.q. gecorrigeerd. Voorts behoudt Station to Station B.V. zich het recht voor om de in de laatste twee alinea's van artikel 3 aangeduide maatregelen te nemen.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

Netwijs.nl bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de Station to Station B.V. alsook van derden rusten. Mede om de belangen van Station to Station B.V. en die van derden te beschermen is de inhoud van Netwijs.nl alleen bestemd voor individueel educatief niet-commercieel gebruik, conform de (educatieve) doelstellingen en/of deze Algemene Voorwaarden  van Netwijs.nl. Voor ieder ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Station to Station B.V. vereist.

 

Artikel 8 Privacy

Persoonsgegevens van Gebruikers, waaronder hun gekozen gebruikersnaam danwel e-mailadres, worden uitsluitend ten behoeve van het faciliteren van toegang tot en gebruik van Netwijs.nl geregistreerd, tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker akkoord gegaan is met het gebruik van deze gegevens voor marketingactiviteiten van Station to Station B.V., zoals nieuwsbrieven en andere diensten.

 

Artikel 9 Cookies

Netwijs.nl maakt gebruik van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de Netwijs.nl-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal niet gekoppeld worden aan gegevens van individuele Gebruikers; tevens zullen de gegevens niet aan derden worden verstrekt. Om volledig gebruik te maken van Netwijs.nl is het noodzakelijk cookies te accepteren. Indien de Gebruiker deze cookies niet accepteert, zal Netwijs.nl niet kunnen instaan voor de juiste  werking van de website.


Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Station to Station B.V. is niet aansprakelijk voor (de inhoud van het) materiaal van derden die via Netwijs.nl worden aangeboden.

Station to Station B.V. garandeert niet dat de op Netwijs.nl aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. De Gebruiker accepteert de aangeboden informatie en materiaal ‘as  is’ en ‘where is’. 

Station to Station B.V. garandeert tevens niet dat de op Netwijs.nl aangeboden materiaal vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.

Station to Station B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, aan computer of andere apparatuur van Onderwijsinstelling en/of Gebruiker, die zou voortvloeien uit het gebruik van, toegang tot, of downloaden van Netwijs.nl.

Onderwijsinstellingen en Gebruiker(s) vrijwaren Station to Station B.V. tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Station to Station B.V. zouden kunnen verhalen.

 

Artikel 11 Algemeen

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de Gebruiker gebonden zijn aan regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. Organisatie Netwijs.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.  Deze gewijzigde voorwaarden zullen drie weken na bekendmaking van de wijziging aan de Gebruiker(s) in werking treden en zullen dan deel uitmaken van de overeenkomst tussen Netwijs.nl en de Gebruiker(s). 

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen

Station to Station B.V. en Gebruikers en/of Onderwijsinstellingen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage tenzij anders overeengekomen wordt.

Station to Station B.V.

Maart 2012



(c) 2018 Odin Groep | Over Netwijs | Disclaimer | Privacy | Contact | Voorwaarden | Veelgestelde vragen | Link aanmelden